மூடு

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் – 15 வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி

மாவட்ட ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22 2022-23
1 ஆண்டிபட்டி
2 சின்னமனூர்
3 க.மயிலாடும்பாறை
4 தேனி
5 போடிநாயக்கனூர்
6 கம்பம்
7 பெரியகுளம்
8 உத்தமபாளையம்

 

வட்டார ஊராட்சி
Sno. ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22 2022-23
1 ஆண்டிபட்டி
2 சின்னமனூர்
3 க.மயிலாடும்பாறை
4 தேனி
5 போடிநாயக்கனூர்
6 கம்பம் 10.01.23 (PDF 850 KB)
7 பெரியகுளம்
8 உத்தமபாளையம்

 

 

கிராம ஊராட்சி
Sno. ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22 2022-23
1 ஆண்டிபட்டி 02.01.23 (PDF 1.3MB)

10.01.23 (PDF 1.1MB)

12.01.23 (PDF 1.2MB)

13.01.23 (PDF 1.2MB)

2 சின்னமனூர்
3 க.மயிலாடும்பாறை 16.11.22   (PDF 1.2 MB)

12.01.23 (PDF 982KB)

4 தேனி 16.11.22  (PDF 1.2 MB)

16.11.22    (PDF 1.2 MB)

16.11.22   (PDF 1.1 MB)

10.01.23 (PDF 1.2MB)

5 போடிநாயக்கனூர் 12.01.23 (PDF 991KB)
6 கம்பம்
7 பெரியகுளம் 16.11.22   (PDF 1.3 MB)
8 உத்தமபாளையம்