மூடு

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் – 15 வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி

மாவட்ட ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22 2022-23
1 ஆண்டிபட்டி
2 சின்னமனூர்
3 க.மயிலாடும்பாறை
4 தேனி
5 போடிநாயக்கனூர்
6 கம்பம்
7 பெரியகுளம்
8 உத்தமபாளையம்
9
அனைத்து ஊராட்சி ஒன்றியம்

 

வட்டார ஊராட்சி
Sno. ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22 2022-23
1 ஆண்டிபட்டி
2 சின்னமனூர் 10.05.23 (PDF 874KB)

20.05.23 (PDF 1.3MB)

3 க.மயிலாடும்பாறை 29.03.23 (PDF 203KB)

29.03.23 (PDF 203KB)

29.03.23 (PDF 277KB)

14.04.23 (PDF 745KB)

4 தேனி 14.03.23 (PDF 1.5MB)
5 போடிநாயக்கனூர் 14.03.23 (PDF 238KB)

29.03.23 (PDF 238KB)

14.03.23 (PDF 1MB)

6 கம்பம் 10.01.23 (PDF 850 KB)

23.04.23 (PDF 1.6MB)

7 பெரியகுளம்
8 உத்தமபாளையம் 29.03.23 (PDF 320KB)

29.03.23 (PDF 320KB)

9
அனைத்து ஊராட்சி ஒன்றியம் 14.04.23 (PDF 1.8MB)

 

 

கிராம ஊராட்சி
Sno. ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22 2022-23
1 ஆண்டிபட்டி 29.03.23 (PDF 1.7MB) 29.03.23 (PDF 1.8MB)

26.03.23 (PDF 215KB)

02.01.23 (PDF 1.3MB)

10.01.23 (PDF 1.1MB)

12.01.23 (PDF 1.2MB)

13.01.23 (PDF 1.2MB)

21.03.23 (PDF 1.7MB)

29.03.23 (PDF 305KB)

26.03.23 (PDF 963KB)

19.03.23 (PDF 251KB)

10.04.23 (PDF 2.5MB)

26.03.23 (PDF 1MB)

06.04.23 (PDF 1.9KB)

2 சின்னமனூர் 26.03.23 (PDF 883KB) 26.03.23 (PDF 955KB)
3 க.மயிலாடும்பாறை 19.03.23 (PDF 185KB) 16.11.22    (PDF 1.2 MB)

12.01.23 (PDF 982KB)

29.03.23 (PDF 277KB)

30.03.23 (PDF 2.4MB)

 

4 தேனி 16.11.22   (PDF 1.2 MB)

16.11.22    (PDF 1.2 MB)

16.11.22   (PDF 1.1 MB)

10.01.23 (PDF 1.2MB)

29.03.23 (PDF 248KB)

29.03.23 (PDF 248KB)

5 போடிநாயக்கனூர் 14.03.23 (PDF 743KB) 12.01.23 (PDF 991KB)

29.03.23 (PDF 2.2MB)

14.03.23 (PDF 912KB)

19.03.23 (PDF 235KB)

24.03.23 (PDF 1.1MB)

 

6 கம்பம் 29.03.23 (PDF 1.7MB) 29.03.23 (PDF 1.7MB) 29.03.23 (PDF 305KB)
7 பெரியகுளம் 19.03.23 (PDF 214KB) 16.11.22    (PDF 1.3 MB)

21.03.23 (PDF 1.7MB)

29.03.23 (PDF 2.2MB)

29.03.23 (PDF 305KB)

24.03.23 (PDF 1.2MB)

24.03.23 (PDF 957KB)

10.05.23 (PDF 2MB)

8 உத்தமபாளையம் 14.03.23 (PDF 985KB)
9
அனைத்து ஊராட்சி ஒன்றியம் 06.04.23 (PDF 2.3MB)

14.03.23 (PDF 1.1MB)

14.03.23 (PDF 1.8MB)

14.04.23 (PDF 2.5MB)

29.03.23 (PDF 305KB)

29.03.23 (PDF 2.1MB)

06.04.23 (PDF 2.7MB)

14.04.23 (PDF 2.1MB)

21.03.23 (PDF 2.1MB)

16.03.23 (PDF 1MB)

14.04.23 (PDF 2.2MB)

25.04.23 (PDF 2.1MB)