மூடு

நூறு சதவிகித வாக்குப்பதிவினை வலியுறுத்தி வாக்காளர் விழிப்புணர்வு கிராமிய கலை நிகழ்ச்சி. 18.03.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/03/2021
Voters awareness

நூறு சதவிகித வாக்குப்பதிவினை வலியுறுத்தி வாக்காளர் விழிப்புணர்வு கிராமிய கலை நிகழ்ச்சி

(PDF 51KB)

Voters awareness