மூடு

போஷன் அபியான் திட்டம் குறித்த ஒருங்கிணைப்பு குழுக்கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது. 03.09.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/09/2021
Poshan Abhiyaan Meeting

போஷன் அபியான் திட்டம் குறித்த ஒருங்கிணைப்பு குழுக்கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள்
தலைமையில் நடைபெற்றது (PDF 26KB)

Poshan Abhiyaan Meeting

Poshan Abhiyaan Meeting