மூடு

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் செயல் விளக்க விழிப்புணர்வு முகாம். 03.03.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/03/2021
EVM awarness camp

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் செயல் விளக்க விழிப்புணர்வு முகாம் (PDF 47KB)

EVM awarness camp