மூடு

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்த பணிகள் குறித்த ஆயவுக்கூட்டம். 26.12.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/12/2021
Election roll observer meeting

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்த பணிகள் குறித்த ஆயவுக்கூட்டம்(PDF 32KB)

Election roll observer meeting