மூடு

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பு அறைகளில் வைக்கப்பட்டு, முத்திரை இடப்பட்டு, மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்புடன் வைக்கப்பட்டுள்ளது. 07.04.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/04/2021
Counting center

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பு அறைகளில் வைக்கப்பட்டு, முத்திரை இடப்பட்டு, மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்புடன் வைக்கப்பட்டுள்ளது (PDF 45KB)

Collector inspection

Counting center