ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – மண் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 10/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – கிரானைட் கற்கள் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 10/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – உடைகற்கள் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 10/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(6 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – சரள் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 10/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)
புவியியல் மற்றும் சுரங்க துறை மாவட்ட விவர அறிக்கை 21/03/2019 பதிவிறக்கங்கள்(7 MB)
மாவட்ட சுருக்கக் குறிப்பு 31/12/2017 பதிவிறக்கங்கள்(128 KB)