மூடு

காணத்தக்க இடங்கள்

வடிப்பான்:
Megamalai wild life
மேகமைலை

மேகமலை கடல் மட்டத்திலிருந்து 1500 மீட்டா் உயரத்தில் அமைந்துள்ள மலைப்பகுதியாகும். இங்கு தேயிலை, ஏலம் அதிகப் பரப்பளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இயற்கை இங்கு கண்கவா் காட்சிப் பெட்டகமாக…