மூடு

சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை – தேனி மாவட்டம்

தமிழ்நாடு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் விடுதிகள் மற்றும் இல்லங்கள் (ஒழுங்குபடுத்துதல்) சட்டம் 2014 – விதிகள் 2015 இன் கீழ் அங்கீகாரம், பதிவு செய்திட மற்றும் உரிமம்-புதுப்பித்தல் தொடர்பாக

**********

G.O.31 பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் விடுதிகள் மற்றும் இல்லங்களுக்கான அரசாணை (PDF 412KB)

 

தமிழ்நாடு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் விடுதிகள் மற்றும் இல்லங்கள் (ஒழுங்குபடுத்துதல்) சட்டம் 2014 – விதிகள் 2015 (PDF 49KB)

 

விடுதிகள் மற்றும் இல்லங்கள் அங்கீகாரம் பதிவு செய்திட மற்றும் உரிமம்-புதுப்பித்தல் தொடர்பா விண்ணப்பம் (PDF 10KB)