மூடு

துறைகள்

  1. வேளாண்மைத் துறை
  2. கூட்டுறவுத் துறை
  3. வேலைவாய்ப்பு
  4. பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை
  5. தேர்தல் துறை
  6. கருவூலம்