மூடு

புள்ளி விபர அறிக்கை

புள்ளி விபர அறிக்கையினை கீழ் கண்ட இணையதள முகவரியில் காணலாம் .

 

புள்ளி விபர அறிக்கை 2020-21 (PDF 2.7MB)

தேனி மாவட்டம் ஒரு பார்வை – 2020-21 (PDF 423KB)