மூடு

மாவட்ட அரசு மருத்துவ மனைகள்

பார்க்க: https://cdn.s3waas.gov.in/s39a96876e2f8f3dc4f3cf45f02c61c0c1/uploads/2018/04/2018042567.pdf

பல்துறை வளாகங்கள்

பல்துறை வளாகங்கள் தேனி
இடம், இருப்பிடம் : பல்துறை வளாகங்கள் தேனி | மாநகரம் : தேனி | அஞ்சல் குறியீட்டு : 625531
தொலைபேசி : 04546-255356 | மின்னஞ்சல் : dphthn[at]nic[dot]in