மூடு

கம்பம் ஊராட்சி ஒன்றியம்

கிராம பஞ்சாயத்துக்களின் எண்ணிக்கை 5
வரிசை எண் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள்
6 கம்பம்(5)
  1. அகமலை
  2. கருநாக்கமுத்தன்பட்டி
  3. குள்ளப்பகவுண்டன்பட்டி
  4. நாராயணத்தேவன்பட்டி
  5. சுருளிபட்டி