சின்னமனூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்

கிராம பஞ்சாயத்துக்களின் எண்ணிக்கை 14
வரிசை எண் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள்
2 சின்னமனூர்(14)
  1. அலகாபுரி
  2. அய்யம்பட்டி
  3. சின்ன ஒவுலாபுரம்
  4. எரணம்பட்டி
  5. எரசக்கநாயக்கனூர்
  6. காமாட்சிப்புரம்
  7. கன்னிசோ்வைப்பட்டி
  8. முத்துலாபுரம்
  9. பொட்டிபுரம்
  10. புலானந்தபுரம்
  11. புலிகுத்தி
  12. சங்கராபுரம்
  13. சீப்பாலக்கோட்டை
  14. வேப்பம்பட்டி