மூடு

உதவித் தொலைபேசி இணைப்புகள்

உதவித் தொலைபேசி இணைப்புகள்

 • மாநில கட்டுப்பாட்டு அறை : 1070
 • மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு அறை : 1077
 • மாவட்ட ஆட்சியர்அலுவலகம் : 04546 – 254956, 254946,255410
 • காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை : 100
 • விபத்து உதவி எண் : 108
 • தீ தடுப்பு, பாதுகாப்பு : 101
 • விபத்து அவசர வாகன உதவி : 102
 • குழந்தைகள் பாதுகாப்பு : 1098
 • பேரிடர் கால உதவிக்கு : 1077
 • பாலின துன்புறுத்தல் தடுப்பு உதவி : 1091
 • இந்திய தொலை தொடர்பு துறை உதவி : 1500